Fiziologiya, patologik fiziologiya, mikrobiologiya va farmakologiya kafedrasi

Toshkent davlat stomatologiya instituti