Fakultet terapevtik stomatologiya kafedrasi

Toshkent davlat stomatologiya instituti